Algemene Voorwaarden – Trimmersplein

Art. 1-Definities 

1.1 Algemene Voorwaarden, deze voorwaarden.

1.2 Trimmersplein is een samenwerking tussen VDP group vof, gevestigd aan Groenestraat 6, 4014 MH in Wadenoijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 58927999 en T3 Computer Service Bureau, gevestigd aan Hollywoodlaan 71, 1325 HP in Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 39060038, handelend onder de naam Trimmersplein, de leverancier van trimsalonshops. 

1.3 Trimsalonshops: webwinkels/online software dat Trimmersplein in gebruik geeft aan en host voor de gebruiker in de gehuurde versie ‘trimsalonshop’ en/of alle andere door Trimmersplein geleverde diensten. 

1.4 De trimsalonshop wordt onder huurvoorwaarden afgenomen door trimsalon eigenaars in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verder te noemen als contractant.

1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Trimmersplein en contractant op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

Art. 2-Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Als contractant zelf algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing. 

Art. 3-Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 De Overeenkomst tussen contractant en Trimmersplein komt tot stand nadat contractant alle gegevens in het registratieproces heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en de trimsalonshop online is 

3.2 Wij hebben het recht zonder opgaaf van redenen de aanvraag tot het aanmaken van een trimsalonshop ongedaan te maken of de aanmaak van een trimsalonshop te voorkomen. 

Art. 4-Rechten en verplichtingen Trimmersplein 

4.1 Wij streven ernaar om de trimsalonshop altijd volledig beschikbaar te stellen aan contractant. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de trimsalonshop altijd volledig beschikbaar is. Als de trimsalonshop niet (volledig) beschikbaar is, doen wij er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 

4.2 In sommige gevallen kan sprake zijn van overmacht waardoor het voor ons niet mogelijk is om de trimsalonshop beschikbaar te stellen. Bij overmacht denken wij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of een natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging op onze servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Wij hoeven aan de contractant in dat geval geen schade te vergoeden. 

4.3 Wij mogen naar eigen inzicht en zonder overleg met contractant wijzigingen aanbrengen in de trimsalonshop. Daarnaast mogen wij derden inschakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. 

4.4 Wij mogen in de trimsalonshop en e-mails naar de klanten van contractant een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat je gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom de contractant soms onze naam kan terugvinden in het internetadres van de trimsalonshop. 

4.5 Wij mogen technische maatregelen nemen ter bescherming van ons, onze trimsalonshop en de toeleveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de trimsalonshop. De contractant mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.

4.6 Wij informeren contractant per e-mail over de ontwikkelingen rondom de trimsalonshop en over aanvullende diensten van onze partners. Stel de contractant dit niet op prijs, dan kan de contractant zich hiervoor afmelden in de beheeromgeving van de trimsalonshop. 

4.7 Indien contractant zich niet houdt aan de afspraken of wij het vermoeden hebben dat dit zo is, dan hebben wij het recht onze verplichtingen ten opzichte van de contractant op te schorten. Dit betekent dat wij over mogen gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van de trimsalonshop van de contractant.

4.8 Indien contractant supportvragen aan ons voorlegt, kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om ons mee te laten kijken in de trimsalonshop beheeromgeving om instellingen aan te passen. Met het aangaan van de dienstverlening en het voorleggen van dergelijke vragen, geeft de contractant toestemming voor het voorgaande. 

Art. 5-Rechten en verplichtingen contractant 

5.1 Contractant verkrijgt met de Overeenkomst een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de trimsalonshop te gebruiken en beheren, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

5.2 Wij willen weten met wie wij zaken doen en hoe wij de contractant kunnen bereiken. Hiervoor vragen wij enkele (persoons)gegevens. De contractant is verplicht om de door ons verlangde gegevens in de beheeromgeving bij ‘Bedrijfsgegevens’ naar waarheid in te vullen en actueel te houden. 

5.3 Voor de uitvoering van de Overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens van de contractant. Wij spannen ons in deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden. In onze Privacy Policy staat omschreven hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op onze website. 

5.4 Daarnaast verwerken wij in opdracht van de contractant in bepaalde gevallen ook gegevens van klanten van de contractant. Dat is bijvoorbeeld het geval als klanten in e trimsalonshops hun persoonsgegevens moeten invoeren, zoals bijvoorbeeld het geval is in het orderproces. Voor de verwerking van deze gegevens zijn wij volgens de wet de ‘verwerker’ en is de contractant de ‘verantwoordelijke’. Om deze rolverdeling en bijbehorende verplichtingen nader te regelen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden. 

5.5 Het is mogelijk dat de politie, justitie of een andere autoriteit vraagt om persoonsgegevens van de contractant. Wij verstrekken deze gegevens alleen als we aan een vordering moeten voldoen en we dit conform de toepasselijke wet- en regelgeving mogen. Als wij een vordering krijgen zullen we de contractant daarover informeren, tenzij we gevorderd worden om dat niet te doen. Als wij verplicht zijn om contractant gegevens te verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat voor de contractant heeft. 

5.6 De contractant is zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de trimsalonshop. We willen wel dat de contractant zich houdt aan de wet- en regelgeving en wij hebben het recht de trimsalonshop (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Wij zullen dit onder andere kunnen doen als (wij vermoeden dat): 

• Gestolen producten worden aangeboden.

•  Producten / diensten worden aangeboden, die op grond van de wet niet mogen worden aangeboden. (bijvoorbeeld wapens, drugs en andere verboden middelen of gok-gerelateerde diensten).

•  Producten / diensten worden aangeboden, waardoor redelijkerwijs te verwachten is dat inbreuk gemaakt wordt op het intellectuele eigendomsrecht van derden.

• Dat contractant op enige wijze anderen direct of indirect behulpzaam is bij het schenden van de intellectuele rechten van derden.

• Producten / diensten worden aangeboden, die Trimmersplein en de VDP group vof mogelijkerwijs bedrijfsschade kan 

toebrengen. 

•  De persoonlijke levenssfeer van derden worden geschonden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongevraagde (commerciële) communicatie. 

•  De contractant probeert via de webwinkel toegang te krijgen tot andere computers of computersystemen, of hier virussen of andere programma’s verspreidt of laat verspreiden. 

• Als een derde partij ons wijst op onrechtmatig of inbreuk makend gedrag door contractant, brengen wij de contractant daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Dan vragen wij de contractant daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 1 week) een inhoudelijke reactie te geven. Hierna beslissen wij hoe te handelen. Indien het naar ons oordeel een spoedeisend geval betreft kunnen en mogen wij direct ingrijpen. 

• Wij hebben het recht om de uitvoering van onze diensten (gedeeltelijk) op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) de trimsalonshop te blokkeren als (wij redelijkerwijs vermoeden dat) inbreuk wordt gemaakt op deze Algemene Voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van ons of onze toeleveranciers. Wij zorgen ervoor dat de contractant hier zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. 

• In bepaalde gevallen mogen wij de naam, adres en andere identificerende gegevens van de contractant afgeven aan een derde die klaagt dat de contractant inbreuk maakt op diens rechten. Dit doen wij alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en een derde partij een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan de wettelijke eisen en daaraan gerelateerde rechtspraak is voldaan. 

• De contractant moet beseffen dat we het belangrijk vinden dat de gegevens van bezoekers en klanten van de trimsalonshops goed beschermd zijn. Hiervoor nemen we technische maatregelen. Daarnaast is de contractant zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die de contractant bewaart en gebruikt in de trimsalonshop. Dit doet de contractant door zijn/haar wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Het is verplicht om te beschrijven hoe de contractant met de (persoons)gegevens omgaat in een privacyverklaring die inhoudelijk voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Treft de contractant niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. 

5. 7 Schade als gevolg van overtredingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen wij op jou verhalen. Worden wij in verband hiermee door een derde aangesproken, dan geldt artikel 11.3. 

Art. 6-Huurprijzen 

6.1 Wij zijn een Europees bedrijf en de prijzen van onze diensten staan dan ook vermeld in euro’s. Alle prijzen zijn exclusief belastingen (zoals btw) en andere overheidsheffingen.

6.2 Wij hebben het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als correctie van de inflatie zoals vastgesteld in de voor onze dienstverlening toepasselijke Dienstenprijsindex (DPI). Ook mogen wij de huurprijzen aanpassen aan gewijzigde tarieven van onze toeleveranciers, welke dan naar rato worden doorberekend. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen. 

6.3 Het is mogelijk dat de huurprijzen op onze website een typefout bevatten. Wij hebben dan het recht alsnog de juiste huurprijs in rekening te brengen. 

Art. 7-Betalingen 

7.1 We sturende contractant voorafgaande de aangegane huur periode een factuur. Deze factuur dient de contractant binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij de contractant ons gemachtigd heeft om het factuurbedrag per automatische incasso te incasseren. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt brengen wij de contractant daarvan op de hoogte, waarna de contractant nog 14 dagen de tijd heeft om het openstaande bedrag aan ons te voldoen. Wij zijn niet verplicht betalingsherinneringen te sturen om vervolgstappen te nemen, maar proberen dit uiteraard wel te doen. 

7.2 Als contractant niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan hebben wij het recht de contractant niet langer toegang te geven tot de trimsalonshop, en daarmee ook de domeinnaam, indien door Trimmersplein aangevraagd, van de contractant ontoegankelijk te (laten) maken of te blokkeren, in quarantaine te plaatsen, of op onze naam te (doen) plaatsen. Dit betekent dat de contractant en diens klanten geen toegang meer hebben tot de trimsalonshop. Wij zijn niet verplicht de schade die de contractant lijdt of de kosten die de contractant hierdoor maakt te vergoeden. De contractant is nog wel altijd verplicht de factuur / facturen te betalen. 

7.3 Als  de contractant niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan kunnen wij de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die wij hierdoor maken, belasten wij aan de contractant door. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten wij aan bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. 

Art. 8-Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 De trimsalonshop is door Trimmersplein ontwikkeld. Dat is ook de reden dat wij de software, teksten, het (beeld)materiaal en andere zaken die door Trimmersplein gemaakt zijn tot wat het is, beschermen. Zoals in artikel 5.1 opgenomen, verkrijg de contractant alleen het recht gebruik te mogen maken van de trimsalonshop. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit  de trimsalonshop komen aan ons of onze licentiegevers toe. De contractant mag hierop geen inbreuk maken, door bijvoorbeeld de trimsalonshop of enig element hieruit te kopiëren en/of te wijzigen. 

8.2 Trimmersplein neemt geen kennis van informatie die door de contractant op systemen van ons of onze toeleveranciers worden geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de trimsalonshop vereist is. Voor het gebruik van deze data (voor zover noodzakelijk) geeft de contractant Trimmersplein en onze toeleveranciers, voor de duur van de Overeenkomst, een licentie voor zover deze nodig is voor de uitvoering van de trimsalonshop. 

8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de data van de contractant of andere door contractant aangeleverde materialen blijven berusten bij de contractant. 

Art. 9-Duur en beëindiging 

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. Na dit jaar wordt deze telkens verlengd met één (1) maand. Wil de contractant de Overeenkomst verlengen met een half (1/2) jaar of één (1) jaar dan dient dat één (1) maand vóór het einde per e-mail of post aan Trimmersplein gemeld te worden. Als de contractant de Overeenkomst na een jaar wilt beëindigen, dient dat ook één (1) maand vóór het einde per e-mail of post aan Trimmersplein gemeld te worden. 

9.2 Naast de rechten die wij op grond van de wet hebben, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, in de volgende gevallen dat de contractant: 

• Zijn/haar faillissement aanvraagt of de contractant in staat van faillissement wordt verklaard; 

•  (voorlopige) Surseance van betaling aanvraagt of aan contractant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

•  De beschikking over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; 

•  Onder curatele of bewind bent gesteld; 

•  Eén van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, maar met name artikel 5.6, niet nakomt. 

9.3 Dat Trimmersplein de Overeenkomst met onmiddellijke ingang mag opzeggen, betekent niet dat de contractant niet verplicht is de openstaande facturen te betalen. 

Art. 10-Aansprakelijkheid 

10.1 Trimmersplein is jegens de contractant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

• De redelijke kosten die de contractant hebt moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien de contractant de Overeenkomst heeft ontbonden.

• De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

• De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

10.2 Trimmersplein is in geen geval aansprakelijk indirecte schade of gevolgschade of schade die de contractant lijdt, doordat de contractant niet (ongestoord) gebruik kan maken van de trimsalonshop. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing (bij derden) of doordat wij de contractant geen toegang geven tot de trimsalonshop bijvoorbeeld omdat wij het vermoeden hebben dat de contractant de Overeenkomst niet nakomt. Ook zijn wij niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4.2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor de door de contractant misgelopen verkopen. Het is aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten voor deze gevallen. 

10.3 Trimmersplein werkt samen met partners en externe partijen die een koppeling of integratie hebben met onze werkzaamheden. Deze partijen zijn niet werkzaam voor of bij ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade de contractant lijdt door het gebruik van diensten van deze partners of externe partijen.

10.4 Wij doen er alles aan om de contractant gegevens veilig te stellen, maar wij kunnen deze veiligheid niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens die zijn verzameld of gecreëerd door het gebruik van de trimsalonshop. 

10.5 Onze totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de contractant in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan ons heeft betaald (exclusief btw), voor het deel van de Overeenkomst dat aanleiding gaf tot deze schade. Hierbij geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. 

10.6 De aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de contractant ons dat onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. 

10.7 De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van dit artikel komt te vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzettelijk handelen door, of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Trimmersplein. 

Art. 11-Derden 

11.1 Wij bieden aan de contractant de mogelijkheid om een trimsalonshop te starten, maar zijn verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf dat de contractant voert. Wij zijn dus ook geen partij bij de overeenkomsten die de contractant sluit met de klanten die wat kopen in de trimsalonshop van de contractant. De contractant is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Daarnaast is de contractant verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving die een rol speelt bij de verkoop aan consumenten en elektronische handel in het algemeen. Dit betekent ook dat een derde (bijvoorbeeld klant van de contractant) ons niet kan aanspreken met betrekking tot de door de contractantaangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen. 

11.2 Trimmersplein is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product in) de trimsalonshop.

11.3 Indien wij door derden worden aangesproken voor een kwestie waarvoor de contractant verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dan is de contractant verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat de contractant ons bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die wij hierdoor lijden. Wij zullen de contractant zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. De contractant zal deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet wij maar de contractant zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Werkt de contractant niet of onvoldoende mee, dan zullen wij onszelf verdedigen. De kosten die wij hierdoor maken (bijvoorbeeld advocaatkosten) belasten wij volledig aan de contractant door. 

Art. 12-Domeinnamen 

12.1 Indien de contractant als onderdeel van de trimsalonshop een domeinnaam verkrijgt, gaat de contractant ermee akkoord dat wij deze op  naam van de contractant en risico laten registreren door een door ons gekozen registrerende partij. Hiervoor verleent die contractant ons een volmacht om namens de contractant eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registeren van de domeinnaam. 

12.2 Voor de registratie worden de door de contractant verschafte gegevens gebruikt. De contractant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste gegevens die voor deze registratie benodigd zijn. Directe en indirecte kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste gegevens kunnen wij verhalen op en/of doorbereken aan de contractant. 

12.3 De partij die wij namens de contractant opdracht geven om de registratie uit te voeren wordt ook wel ‘registrar’ genoemd. Deze registrar zal vervolgens het verzoek tot registratie aanbieden aan een partij die verantwoordelijk is voor het beheren van het register van domeinen, de zogeheten ‘registry’. Voor .nl-domeinen is bijvoorbeeld Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) het verantwoordelijke registry. 

12.4 De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van, en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van zowel de betreffende registrar als registry. Deze voorwaarden mogen wij tegenover de contractant uitoefenen alsof wij deze partij(en) zelf zijn, maar hiertoe zijn wij niet gehouden. 

12.5 Bij het einde van de Overeenkomst vervalt onze verplichting om de registratie van de domeinnaam van de contractant te onderhouden. Als de van de contractant zijn/haar domeinnaam wil kunnen blijven gebruiken, dan is de de contractant hier zelf verantwoordelijk voor en dient de contractant hiervoor zelf alle noodzakelijke stappen te nemen. Wij kunnen hierbij alleen behulpzaam zijn door de contractant een verhuiscode te verstrekken. In dat geval geeft de contractant ons ook toestemming deze verhuiscode op te vragen bij de betreffende registrar. Een verhuiscode verstrekken wij pas als de contractant aan alle (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst heeft voldaan. 

12.6 Indien wij door derden worden aangesproken in verband met het gebruik van de domeinnaam van de contractant, dan is de van de contractant verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Hiervoor geldt dezelfde vrijwaringsplicht als bij artikel 11.3. 

Art.13- Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 

13.1 Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, ook voor lopende Overeenkomsten. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op trimmersplein.nl/algemenevoorwaarden. Daarnaast zullen wij de gewijzigde of aangevulde voorwaarden altijd tijdig bij de van de contractant onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door de contractant hiervan per e-mail over te informeren. Voor lopende Overeenkomsten streven wij ernaar dit ten minste 14 dagen voor inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden te zullen doen. 

13.2 Als de van de contractant de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan de van de contractant binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna wij de aanpassing of aanvulling zullen heroverwegen. Als wij besluiten om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan de van de contractant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. 

13.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van de contractant kunnen altijd zonder aanvaarding van de contractant worden doorgevoerd, zonder dat de contractant dan de mogelijkheid verkrijgt de Overeenkomst op te zeggen. 

Art. 14-Diversen 

14.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een geschil ontstaat tussen ons welke voortvloeit of samenhangt met deze Overeenkomst, dan is de Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. 

14.2 Trimmersplein doen zaken met de contractant. Alleen met onze schriftelijke toestemming kan de contractant de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan een derde. Om onder meer de continuïteit van onze diensten aan de contractant te kunnen waarborgen, mogen wij zonder toestemming van de contractant onze rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij. Als wij iets hebben overgedragen, dan brengen wij de contractant hiervan binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte. 

14.3 De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door ons, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de contractant. 

14.4 Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zullen wij samen met die contractant zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.